Greens. Spring 2012

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova 

Spring 2012

Photographer: Svetlana Vorontsova
Designer: ANazarova
Style: Kira Romanova
MUA&hair: Anastasia Dolgaya
Model: Dasha Usova